Заедно ще променим
регенеративното земеделиe.

КАКВО ПРАВИ ПОКРИВНИТЕ КУЛТУРИ УНИКАЛНИ

Подобряват почвената структура

Физиката на почвата и по-конкретно – почвената структура определя количеството и качеството на инфилтрацията на вода в почвата, свободното движение на кислород в дълбочина и по-благоприятното развитие на растителните корени.

Обогатяват сеитбообръщението

Сеитбообръщението е практика, която представлява система от редуване на различни, но съвместими една с друга култури, всяка благоприятстваща следващата. Това позволява прекъсване изчерпването на определени минерали, намалява натиска на плевели и други.

Променят химичните свойства на почвата

Използването на силно адаптивни растения, като покривни култури към неблагоприятни почвени условия и комбинирането им с други неконвенционални практики, води до стабилизиране на почвената реакция към неутрално pH, разтваряне на минерали като фосфор, метали и други микро- и макроелементи, блокирани в почвата.

Повишават почвеното здраве и плодородие

Почвеното плодородие и здраве, се определя основно от съдържанието на органична материя (хумус) в почвата. Нещо повече, то представлява система от балансирани химични, физични и биологични свойства, което благоприятства пълноценното развитие на растенията, тяхната устойчивост към болести и неприятели. Колкото почвата е по-здрава и плодородна, толкова по-малко допълнително ресурси като торове и пестициди са необходими за постигане на същите добиви.

Имате нужда от помощ с покривните култури?

Години наред наблюдаваме как климатичните промени и конвенционалните практики на земеделие постепенно изчерпват почвено плодородие и бавно тласкат земеделските производители към финансова несигурност. Създадохме Агровар с ясното съзнание, че трябва да променим тази посока.

В нашата практика с покривните култури се сблъсквахме с хаотичността, оскъдността и високата цена на информацията, генерирана от науката за климат, почви и растения в Земеделието. Това ни мотивира да създадем инструмент, който комбинира всичко това в система на работа.

Автоматизацията на процесите по анализ на климат, почвени данни и тяхното съчетаване в контекста на развитието на растенията ви позволява да достигате до индивидуални решения за броени секунди, без намесата на специалист и спестявайки десетки часове работа.

регистрирани в софтуерната платформа

Записана площ в програмата

Обработени климатични и почвени данни

AI Микса за покривни култури генерирани през софтуерната платформа

AgroVAR CC

СОФТУЕРЪТ, КОЙТО УПРАВЛЯВА ПОКРИВНИТЕ КУЛТУРИ ВЪВ ВАШЕТО СТОПАНСТВО

Благодарение на AI & Machine learning технологиите за обработка на климатични, почвени и агрономически данни, съчетани с дългогодишните трудове на десетки институти и стотици учени от цял Свят, създадохме инструмент, който Ви позволява информирано и успешно да управлявате ползите от покривните култури във Вашето земеделско стопанство

СЪЗДАВАНЕ
Комбинация от персонализирана оценка на почвеното плодородие и науката за покривните култури, създава препоръки за микс от растения, които адресират най-належащите почвени проблеми за всяко поле
РАЗВИТИЕ
Анализът на текущият микроклимат и почвени условия избира само най-подходящите растения според тяхната толерантност спрямо почвата и периода на засяване и развитие на покривните култури
ЕФЕКТИВНОСТ
Рейтинговата система, която създадохме на сравнителен принцип между повече от 35 култури, прогнозира приноса на всяко растение за справяне с всеки аспект от почвеното плодородие и здраве – структуриране на почвата, цикъл на минералите, задушаване на плевелите и много други. Получените резултати позволяват информирано планиране и разходване на ресурси като торове, почвени подробители и обработки.

Въглеродно земеделие?

Станете част от фермерите, които печелят от въглеродни сертификати.

Ние стимулираме регенеративното земеделие, като предлагаме първата национална програма в ЕС за сертифициране на въглеродни сертификати регистрирана в най-големия екологичен регистър в света VERRA.

В цифри
> 45 стопанства
> 700,000 дка

Стъпка по стъпка: Как да станете въглероден фермер.

Всеки хектар земеделска земя има потенциал да намали емисиите на парникови газове. Спирането на оранта и паленето на стърнища са достатъчни да започнете, а всяко надграждане на практиките подобрява секвестирането на въглерод в почвата.

От 1 до 5 тона CO2 еквивалент на хектар*
*Индикативни стойности

Печелившото производство е в центъра на всяко стопанство.

Прилагането на регенеративни практики повишава устойчивостта на добивите, а подобряването на почвеното плодородие и здраве в следствие на това, има потенциал за допълнителен източник на приходи от продажбата на издадени въглеродни сертификати.

Доходност от 40 до 250 лева на хектар*
*Индикативни стойности

НашияТ екип

Борис Коев

Борис Коев

CEO

Константин Харалампиев

Константин Харалампиев

CFO

Антонио Тричков

Антонио Тричков

CTO

Кристиян Панайотов

Кристиян Панайотов

PhD Climate Science

Ангел Чушев

Ангел Чушев

Frontend Lead