За AGROVAR

Компаниите, които са новатори в индустриите си и разрушават статуквото на стандартитните бизнес модели, са родени от нуждата за промяна. Промяна на целите, промяна на инструментите за развитие и фокус върху разрешаването на конкретни проблеми.

Години наред наблюдаваме как климатичните промени и конвенционалните практики бавно тласкат земеделските производители към загуба на почвено плодородие и финансова несигурност. Създадохме Агровар с ясното съзнание, че трябва да променим тази посока. Вярваме, че опазването и подобряването на почвените ресурси, е алтернативата, от която Земеделието се нуждае, за да се справи с назряващите вече няколко десетилетия проблеми. С подкрепата на десетки фермери разработваме нови технологии и конкретни решения, които адресират борбата с почвената ерозия, подобряване обмяната на вещества и повишаване финансовата устойчивост на земеделските стопанства.

Увеличаване на нивата на въглерод и важни елементи в почвата:

Засилване на нивото на биологична активност 

По-здрави култури:

Увеличена резистентност от суша, студ, вредители и резки климатични промени

По-високо качество на продукцията:

По-ниски нива на химични остатъци

Богата на нутриенти продукция

Консервациони практики:

По-добро биоразнообразие

Индивидуален контекст

Комплексен подход

По-устойчиво
СТОПАНСТВО

Мисията AGROVAR

Нашата мисия е да комбинираме силата на устойчивото земеделие и дигиталните технологии да помогнем на земеделските производители да подобрят здравето на почвите, рентабилността на стопанствата и качеството на продукцията си.