Консервационни практики

Това са практики, които допринасят за опазването на околната среда и имат положителен ефект върху климата и природата.

Те целят запазването на почвеният ресурс и са включени от Земеделското министерство в списъка с добри земеделски практики.

Видове консервационни практики

Покривни култури за зелено торене

Покривните култури се използват и за зелено торене, ако остатъците им са оставени в почвата след терминиране. В такива случаи трябва да се подбират култури, които произвеждат големи количества биомаса и съдържат адекватни количества хранителни вещества в правилните пропорции.

Стрип-тил - ивичеста обработка)

Стрип-тил (известно още като ивичеста обработка) е селскостопанска практика, която се характеризира с минимална обработка на почвата. Съчетава най-голямото предимство от конвенционалната обработка – изсушаване и затопляне на почвата с предимството на директната сеитба, която запазва междуредието. Този тип обработка на почвата се извършва със специално оборудване и може да изисква от земеделския производител да направи допълнителна инвестиция

Ветрозащитни пояси

Ветрозащитните пояси са насаждения, обикновено съставени от един или повече реда дървета или храсти, засадени по такъв начин, че да осигуряват заслон от ветровете. По този начин се предпазват посевите от неблагоприятни суховеи или замръзи. Ветрозащитните пояси се използват, за да задържат снега върху земеделската земя, като по този начин увеличават влагозапасеността в почвата.

No till директна сеитба

Ноу-тил (известно още като директна сеитба) е селскостопанска практика за отглеждане на култури или пасища без да се нарушава почвата чрез допълнителни обработки. Тя също така спомага за увеличаване на количеството вода, която се инфилтрира в почвата, както и за задържане на органичната материя в почвата. Докато конвенционалните системи без обработка на почвата използват хербициди за контрол на плевелите, органичните системи използват комбинация от консервационни стратегии като една от тях е засаждане на покривни култури като мулч за потискане на плевелите.

Пасищно отглеждани животни

Регенеративната паша е земеделска практика, която има доказано позитивен ефект върху почвеното плодородие. Чрез управление на многогодишни и едногодишни посеви се поддържа стабилността на екосистемите, рентабилността и устойчивостта на фермата. Регенеративната паша е един от важните подходи на регенеративното земеделие. 

Системите за животновъдство и отглеждане на култури са тясно свързани. Те формират затворен цикъл, в който докато животните пасат, депозират оборски тор върху почвата.

 

Полски цветя

Местностите, богати на полски цветя, могат да осигурят ценно местообитание за опрашители и насекоми, които се хранят с тях. От тях има много ползи от гледна точка на земеделието, включително интегрирано управление на вредителите и опрашване на културите.

Изчислено е, че ако на 2-3% от обработваемата земеделска земя се поддържат цъфтящи растения, това ще помогне за увеличаване на популациите от опрашителите, хищниците на вредителите по културите, както и за самото разнообразие на диви животни. Тези зони също така осигуряват ценни места за подслон, гнездене и хранене за широк спектър от насекоми и птици.