ЗАЩО

Д А И З С Л Е Д В А М Е П О Ч В А Т А ?

Почвeното плодородие е най-значимият фактор, който определя количеството и качеството на добивите. Съставът на почвите е комплексен, като включва основните компоненти на природната среда – въздух, вода, органична и неорганична материя. Когато те са балансирани, почвите са плодородни и могат да поддържат различни земеделски системи на експлоатация. В много случаи обаче, интензивното земеделие води до неравновесие в компонентите изграждащи почвите, което ограничава добивите.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Лабораторните изследвания предоставят фундаментална информация за състоянието и потенциала на почвите. Основните и функции се групират на: физични, химични и биологични. Чрез комплексно изследване на почвите на дадена територия, можем да постигнем:

I

Качествена и количествена оценка на текущото състояние на почвата

I

Оптимизиране на управлението и прилаганите земеделски практики

УСЛУГА “ПОЧВЕНО ПЛОДОРОДИЕ”

Ние извършваме пробовземане и лабораторни изследвания по утвърдени стандарти, а получените данни, анализираме с помощта на компютърни модели и предоставяме на нашите клиенти важна информация и препоръки за управление на стопанството.

Нашата програма за изследване на почвите е специално разработена за нуждите на земеделието. Стъпките, които следваме за всяко поле са следните:

  • Установяване на пространствени данни (растителен индекс, карти на добива и други)
  • Почвени проби на избрани полета и теренни анализи
  • Лабораторни изследвания с акредитация и специалисти с доказан опит
  • Прилагане на компютърни модели и анализиране на получените резултати
  • Генериране на полезна информация и устойчив план за полето

Параметрите, които периодично изследваме са:

Химичен Състав

pH / N / P / K / S /
Mg / C a / Fe / Cu /
Zn / Mn / B / Общи карбонати

Физични Свойства

Механичен състав / Специфична електропроводимост /
Стабилност на агрегатите / Обемна плътност

Биологична Активност

Съдържание на органичен С / Общ минерализуем азот / Респираторна дейност на микроорганизмите