ЗАЩО

Д А И З С Л Е Д В А М Е П О Ч В А Т А ?
ПОЧВЕНИ АНАЛИЗИМикробиологична ОЦЕНКА
Чрез технологиите за прецизно земеделие и повече от 100 научни изследвания по Почвознание, създадохме методика за изследване на почвеното плодородие и здраве. Изследването оптимизира разходите за почвени анализи, идентифицира зони на управление и предлага конкретни практики за подобряване на почвения потенциал и доходността на стопанството.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Лабораторните изследвания предоставят фундаментална информация за състоянието и потенциала на почвите. Основните и функции се групират на: физични, химични и биологични. Чрез комплексно изследване на почвите на дадена територия, можем да постигнем:

I

Качествена и количествена оценка на текущото състояние на почвата

I

Оптимизиране на управлението и прилаганите земеделски практики

КАРТИРАНЕ НА ПОЧВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ

Изследването оптимизира разходите за почвени анализи, идентифицира зони на управление и предлага конкретни практики за подобряване на почвения потенциал и доходността на стопанството.

СТРАТИФИКАЦИЯ

В процеса на Стратификация, идентифицираме агроклиматичните зони на територията на стопанството, които служат за определяне на почвеното пробовземане и впоследствие на зоните на управление.

ПОЧВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Информираното управление на стопанството изисква изчерпателни данни за състоянието на почвите. Създадената от нас Методика на изследване позволява да вземем точното количество проби, което е необходимо от всяка Агроклиматична зона в стопанството.

ОЦЕНКА НА ПЛОДОРОДИЕТО

Чрез лабораторен анализ на химичните, физичните и биологичните функции на почвата, можем да определим общото състояние на полето и дефицитите, които изискват нашето внимание.

ЗОНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Определянето на зоните за управление на стопанството организира площите със сходни характеристики. Това позволява плавната промяна на агротехническите мероприятия или тяхното оптимизиране за всяка зона индивидуално
ПРАКТИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЧВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ

Изграждаме план за подобряване на почвения потенциал, базиран на практически опит, научни изследвания, изкуствен интелект и регенеративни земеделски практики.

АНАЛИЗ НА ПОЧВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ В ЗОНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ

Микроорганизмите като бактерии, гъби, протозои и дрожди играят важна роля в процесите на обмяна на хранителни вещества, разграждане на растителни остатъци, влагозадържане, биоконтрол и стимулиране на растежа на растенията. Чрез Микробиологичен анализ на почвата можем да адресираме подобряването на тези процеси, което намалява загубата на вложените материали и подобрява добивния потенциал.

ПОГЛЕД В ПОЧВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ

Ние извършваме пробовземане и лабораторни изследвания по утвърдени стандарти, а получените данни, анализираме с помощта на компютърни модели и предоставяме на нашите клиенти важна информация и препоръки за управление на стопанството.

  • Установяване на пространствени данни (растителен индекс, карти на добива и други)
  • Почвени проби на избрани полета и теренни анализи
  • Лабораторни изследвания с акредитация и специалисти с доказан опит
  • Прилагане на компютърни модели и анализиране на получените резултати
  • Генериране на полезна информация и устойчив план за полето

Параметрите, които периодично изследваме са:

Химичен Състав

pH / N / P / K / S /
Mg / C a / Fe / Cu /
Zn / Mn / B / Общи карбонати

Физични Свойства

Механичен състав / Специфична електропроводимост /
Стабилност на агрегатите / Обемна плътност

Биологична Активност

Съдържание на органичен С / Общ минерализуем азот / Респираторна дейност на микроорганизмите